ELEPAP THESSALONIKI

Governing Committee

President

Lila Bakatselou

First Vice President

Anna Pantou

Second Vice President

Danos Ananiadis

Secretary

Vicky Haitoglou

Treasurer

George Makris

Members

Dimitrios Metaxiotis

Ennie Passia

Angelos Karagiannis

Stelios Dergianlis

Catherine Tzitzikosta

Kiki Kouimtzi

Eleni Iosifidou