Πολιτική απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΕΛΕΠΑΠ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και για να το πετύχει, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Η ΕΛΕΠΑΠ έχει φροντίσει για την προστασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΕΛΕΠΑΠ συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κλπ.) τα οποία παρέχουν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα που αλληλοεπιδρούν με την ΕΛΕΠΑΠ (ενδιαφερόμενοι, εξυπηρετούμενοι, απόφοιτοι, εθελοντές, δωρητές, χορηγοί, επισκέπτες εκδηλώσεων, συμμετέχοντες σε λαχειοφόρους κλπ.). Η ΕΛΕΠΑΠ επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, δηλαδή προχωρεί ιδίως στη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, χρήση και διαβίβαση αυτών σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών της ΕΛΕΠΑΠ, την επικοινωνία της με τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων ευαισθητοποίησης, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση.   Η ΕΛΕΠΑΠ λαμβάνει μέτρα προστασίας των στοιχείων αυτών σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   Τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχει ορίσει η ΕΛΕΠΑΠ, τα οποία δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.  Τα στοιχεία διατηρούνται από την ΕΛΕΠΑΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων/προγραμμάτων της και για όσο διάστημα απαιτείται από τον νόμο για την εκπλήρωση δημοσιονομικών, φορολογικών και ελεγκτικών σκοπών, καθώς και για την απόκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, ή/και αίτηση ή/και συμμετοχή των φυσικών προσώπων στις δράσεις/προγράμματα της ΕΛΕΠΑΠ προϋποθέτει την επεξεργασία των δεδομένων τους κατά τα ανωτέρω και επομένως η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου/αιτούντος/συμμετέχοντος στην επεξεργασία των δεδομένων του από την ΕΛΕΠΑΠ, είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679).   Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος/αιτών/συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα όπως ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του, χωρίς όμως να θίγεται η έως τότε επεξεργασία που έχει λάβει χώρα. Ο ενδιαφερόμενος/αιτών/συμμετέχων διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διερευνήσει εάν η ΕΛΕΠΑΠ διατηρεί προσωπικά δεδομένα του και να έχει πρόσβαση σε αυτά, να αιτείται τη διόρθωση ή/και διαγραφή αυτών ή/και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και να εναντιώνεται στην επεξεργασία αυτή. Επίσης, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος/αιτών/συμμετέχων μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΛΕΠΑΠ

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για την ιστοσελίδα της ΕΛΕΠΑΠ και διέπει την επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΛΕΠΑΠ, συμφωνείτε με τις πρακτικές των δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση. Αν επιθυμείτε μπορείτε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς (μεταξύ των οποίων ενδέχεται να συλλέγονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Συνιστάται να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες / προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η συλλογή, διατήρηση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΕΛΕΠΑΠ ρυθμίζεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), καθώς και όλου του σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε / να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον ιστότοπό μας είναι τα ακόλουθα: Για την εγγραφή χρήστη ώστε να συμπεριληφθεί στη λίστα αποστολής του newsletter: Ονοματεπώνυμο, και διεύθυνση email. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στον ιστότοπο της ΕΛΕΠΑΠ και τυγχάνουν διαβίβασης σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΛΕΠΑΠ για τους σκοπούς ενημέρωσης του έργου του φορέα.
Για την οικονομική ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ: Διεύθυνση email, όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ. και Πόλη (υποχρεωτικά). Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στον ιστότοπο της ΕΛΕΠΑΠ και γνωστοποιούνται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται, πως η ολοκλήρωση της δωρεάς (πληρωμή του ποσού που επιθυμεί ο χρήστης), διεκπεραιώνεται –ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που θα επιλεγεί (paypal, πιστωτική κάρτα)-, μέσα από αυτόματη μεταφορά σε ιστοσελίδες τρίτων (paypal, οικεία τράπεζα), οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας (π.χ. κρυπτογράφηση) με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών.
Υλικό και λογισμικό του υπολογιστή σας: Σας ενημερώνουμε, πως κατά την προσπέλαση του ιστότοπου της ΕΛΕΠΑΠ, οι μοναδικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται αναφορικά με το υλικό και λογισμικό του υπολογιστή σας, συνδέονται των cookies επιδόσεων, για τα οποία θα γίνει ειδικότερη μνεία στην ενότητα 2.1. του παρόντος.
Τα μόνα στοιχεία που αποθηκεύονται (και αυτά μόνο για όση ώρα διαρκεί η προσπέλασή σας στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΠΑΠ και μετά διαγράφονται αυτόματα) αφορούν τα cookies επιδόσεων, για τα οποία θα γίνει ειδικότερη μνεία στην ενότητα 2.1. του παρόντος.

2. Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η μόνη τεχνολογία αυτόματης συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΕΛΕΠΑΠ είναι αυτή των cookies (δεν χρησιμοποιεί web beacons ή άλλες τεχνολογίες προκειμένου να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτεσθε διαδικτυακά την ΕΛΕΠΑΠ), καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην ΕΛΕΠΑΠ να εξατομικεύει την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της ΕΛΕΠΑΠ.
Ειδικότερα:

2.1 Cookies

Η ιστοσελίδα της ΕΛΕΠΑΠ χρησιμοποιεί cookies πρωτίστως για λόγους λειτουργικότητας της ιστοσελίδας της. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από τον εξυπηρετητή μιας ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τρέξουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας. Τα cookies ανατίθενται αποκλειστικά σε σας και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον δια-δικτυακό εξυπηρετητή στο πεδίο που έστειλε το cookie σε σας.

Η ΕΛΕΠΑΠ χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies:

Α) Cookies λειτουργικότητας: Είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας της ΕΛΕΠΑΠ. Δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προσπέλασης εκ μέρους σας της ιστοσελίδας της ΕΛΕΠΑΠ.

Β) Cookies επιδόσεων (analytics): Τηρούνται για λόγους παρακολούθησης της κίνησης του ιστότοπου της ΕΛΕΠΑΠ και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτής. Ειδικότερα, αποθηκεύονται στοιχεία όπως η περιοχή προσπέλασης, η ώρα που διήρκεσε η προσπέλαση, οι σελίδες που επισκεφθήκατε, η συσκευή με την οποία προσπελάσατε τον ιστότοπο. Κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία δεν ταυτοποιούν τον χρήστη και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, πως ΔΕΝ καταγράφεται η IP σας. Μετά την ολοκλήρωση της προσπέλασης, το εν λόγω αρχείο διαγράφεται.

3. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Η ιστοσελίδα της ΕΛΕΠΑΠ δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων (όπως π.χ. το κουμπί Like του Facebook). Ακόμα και αν μελλοντικά επιλέξει να υιοθετήσει την εν λόγω τεχνική, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας του ιστότοπου της ΕΛΕΠΑΠ, ούτε θα μπορεί η οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

4. Γενικοί όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα της ΕΛΕΠΑΠ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δύναται να τα διαβιβάσει σε εξουσιοδοτημένο τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για τους σκοπούς ενημέρωσης του έργου του Φορέα. Ο ιστότοπος της ΕΛΕΠΑΠ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αυτοβούλως αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά και μόνο για λόγους εγγραφής ή/και οικονομικής προσφοράς του (χορηγία), όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1 του παρόντος.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε ή διαγράψετε αυτά, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να εναντιωθείτε σε αυτά.
Ο ιστότοπος της ΕΛΕΠΑΠ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
Η διατήρηση των προσωπικών στοιχείων γίνεται για όσο διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

5. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.
Η ΕΛΕΠΑΠ δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Η ΕΛΕΠΑΠ και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες αυτής, μπορούν, από καιρό σε καιρό, να επικοινωνούν μαζί σας σχετικά με μια συγκεκριμένη προσφορά που μπορεί να σας ενδιαφέρει και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μοναδικά προσωπικά σας στοιχεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) μεταφέρονται μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Όλα αυτά τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στην ΕΛΕΠΑΠ και υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

6. Επιλογές

Η ΕΛΕΠΑΠ μπορεί να ζητήσει την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

7. Πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν σας προβληματίζει κάτι από τα ανωτέρω, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@elepap.gr.

8. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΛΕΠΑΠ εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή. Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

9. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η ΕΛΕΠΑΠ υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε τακτή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2023.

10. Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΕΛΕΠΑΠ ασκεί τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και στα 5 Παραρτήματά της (Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ιωαννίνων, Αγρινίου και Βόλου). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της συμμόρφωσης της ΕΛΕΠΑΠ και των Παραρτημάτων της με τον Κανονισμό και τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και της εξασφάλισης εναρμόνισης των πολιτικών, πρακτικών, μεθοδολογίας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με τον Κανονισμό. Επίσης διενεργεί ελέγχους για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της ΕΛΕΠΑΠ και των πολιτών.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θέλετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Μέσω επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κόνωνος 16, 116 34 Αθήνα, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο: 210 7228360, εσωτ. 3130
  • Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@elepap.gr

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).