Πολιτική Ποιότητας

 

Η Πολιτική Ποιότητας της  “ΕΛΕΠΑΠ” περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με την εφαρμογή προγραμμάτων αναπτυξιακής παρέμβασης για παιδιά βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας και ενηλίκων
 2. Η εφαρμογή σύγχρονων και πρωτοποριακών επιστημονικών και θεραπευτικών μεθόδων αποκατάστασης, σ’ ένα πρόγραμμα ολιστικής παρέμβασης.
 3. Εστίαση στον ωφελούμενο και προσπάθεια για την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεών ανάλογα με τις κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες του κάθε παιδιού.
 4. Εστίαση στα εμπλεκόμενα μέρη και προσπάθεια για την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
 5. Λειτουργία σε περιβάλλον οργανωμένο με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, αλλά και των κατευθύνσεων της Διεθνούς Εταιρίας Αποκαταστάσεως Rehabilitation International RI και RI Europe.
 6. Δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της με διάθεση πόρων για αναβάθμιση υποδομών και με συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της.
 7. Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης ενηλίκων με κινητική αναπηρία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 8. Ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών του Οργανισμού με έμφαση στη δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης και τηλε-θεραπευτικών παρεμβάσεων.
 9. Συμμόρφωση με τη σχετική εθνική και κοινοτική Νομοθεσία.

 

Η ΕΛΕΠΑΠ προσφέρει υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης ξεχωριστά ανταποκρινόμενη σε όλες τις εξελικτικές ανάγκες του κάθε παιδιού που αφορούν την ψυχοκινητική ανάπτυξη, λειτουργικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, λόγος και επικοινωνία, γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση, ενίσχυση κοινωνικών και σχολικών δεξιοτήτων, υποστήριξη στη σχολική και κοινωνική ένταξη και αντιμετωπίζει την ανάπτυξη ως μια πολυδιάστατη και δυναμική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει μετρήσιμους στόχους, που ανασκοπούνται τουλάχιστον ετήσια και αποβλέπουν στην:

 • Αύξηση του αριθμού των «ωφελούμενων» του οργανισμού
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των ωφελούμενων και όλων των εμπλεκόμενων μερών
 • Μείωση των παραπόνων των ωφελούμενων που διατυπώνονται στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης
 • Βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης ορισμένων διαδικασιών που συνδέουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που τίθενται από τους πελάτες – ωφελουμένους και τους διεθνείς κανονισμούς
 • Απόλυτη συμμόρφωση με τις αρχές της Πολιτείας αναφορικά με την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας ο Οργανισμός λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 1. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του, είναι ενημερωμένος για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και φροντίζει για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή.
 2. Η Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας λειτουργεί και η πολιτική για την ποιότητα εφαρμόζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008.
 3. Ο Οργανισμός παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 4. Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με θεσμοθετημένες διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
 5. Η πολιτική για την Ποιότητα και όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται τουλάχιστον ετήσια, αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ικανοποίησης των ωφελούμενων και της απόδοσης του Οργανισμού.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι υποχρεωτική για όλους μας η εφαρμογή και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας.

 

Η Γενική Διευθύντρια

Ξένια Παπασταύρου